Програми


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020


ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"


ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"


ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"


ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 - 2020